Könyveink

A 2010 nyarára készült könyvkatalógusunk, amelyet alább olvashat. Látogasson el internetáruházunkba, ahol címlapjukat is megtekinheti! Üzletünkben akciókkal várjuk!

KLASSZIKUSOK AZ ECCLESIÁTÓL

Dominique Le Tourneau: Isten műve – Opus Dei

Az 1902-ben J. Escrivá de Balaguer prelátus által alapított lelkiségi mozgalom a XX. század szekularzált társadalmának újra-evangelizálását tűzte ki célul. Tevékenysége átjárja a társadalom minden rétegét, nemre bőrszínre és társadalmi állásra való tekintet nélkül. Az Opus Dei jelentősége felbecsülhetetlen. Tagjai jelen vannak az élet minden területén: a politikában és a munkapadok mellett, az egyetemi katedrán és az üzletek elárusító pultja mellett. A könyv hitelesen mutatja be kialakulását, szervezeti felépítését és működését.

144 oldal, 220 Ft.

 

Don Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

A római egyházmegye ördögűzőjének tapasztalatai az emberek életébe közvetlenül beavatkozó sátán elleni küzdelembről.

250 oldal, 1500 Ft.

 

W. Rüssel: Keresztény humanizmus

Az emberközpontú humanizmus és Isten-központú kereszténység szerencsés találkozása révén jött létre az a világkép, mely rányomta bélyegét az európai szellem fejlődésének közelmúltjára és remélhetőleg jellemezni fogja a jövőt is.

222 oldal, 700 Ft.

 

Hubert Emuth: A szektások gyermekei

A szekta jelenségének szakszerű analízise mellett a gyermekek személyiségének birtokbavételét mutatja be a szerző, aki tanárként óv a veszélyektől, amelyek az ifjúságra leselkednek. Tanároknak és szülőknek kötelező olvasmány.

223 oldal, 920 Ft.

 

Pierre Maurice: Válás után

A külföldön is rendkívül sikeres regény a házasságok tömeges felbomlásának idején nagyon is aktuális kérdésre keresi a választ: jogában áll-e az anyának és feleségnek otthagynia gyermekét és férjét, hogy saját boldogságát keresse?

192 oldal, 350 Ft.

 

R.A. Moody: Élet az élet után

A halál minden megszületett ember számára abszolút szükségszerűség. Az egyetlen szilárd pont az élet esetleges történéseinek tengerébe, melyhez előbb vagy utóbb gazdagon vagy szegényen, lázadozva vagy megbékélt lélekkel, hittel vagy hitetlenül elérkezünk. A halál kényszere vastörvény, mely nem ismer kivételt. Nem mindegy azonban, hogy a halált, a földi élet végét, létünk végső és teljes pusztulásának tekintjük-e, vagy pedig olyan sötét alagútnak, melynek túlsó végén egy új világ új életének fényei csillognak. A keresztény hit Jézus kijelentéseinek alapján félreérthetetlenül tanítja a lélek halhatatlanságát, a megdicsőült, vagy elkárhozott túlvilági létet.

340 oldal, 1500 Ft.

 

Rokay Zoltán: Szent Pál nyomában

A Szent Pál év kapcsán életének helyszíneit mutatja be a teológus szerző képekkel és térképekkel.

32 oldal, 980 Ft.

 

Vajda Julianna: XVI. Benedek pápa

A 2005-ben megválasztott XVI. Benedek pápa, Joseph Ratzinger életútját foglalja össze e füzet.

32 oldal, 550 Ft.

 

Mivégett vagyunk. Emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapjára

A neves hittudós, filozófus és szónok emlékkönyvében többek között Dávid Katalin művészettörténész, Makovecz Imre építész, Mezey Katalin író, Nemeskürty István író, Semjén Zsolt politikus, Vizi E. Szilveszter professzor tanulmányai olvashatók.

519 oldal, 2780 Ft.

 

Cséfalvay Pál: Suki Benedek kelyhe

Az Eszergomban őrzött XV. századi kelyhet bemutató képes füzet magyar és német nyelven.

12 oldal, 70 Ft.

 

André Ravier: Szalézi Szent Ferenc

Harminchat éves (1603), amikor a pápa genfi püspökké nevezi ki, de püspökként sohasem tehette be a lábát a kálvinista Genfbe. Teljes erejével nekilát egyházmegyéje újjászervezéséhez, zsinatokat tart, kolostorokat reformál, az engedetlen közösségeket feloszlatja. Emellett messze földön híres lelkivezető: a pápa és a savoyai herceg kényes diplomáciai feladatokkal küldi fejedelmi udvarokba. Tökéletes ortodoxiája mellett bigottságtól mentes gondolkodó és kitűnő író: nyíltan védelmére kel Galilei és Kopernikusz nézeteinek; A Filoteia és a Teotimusz mellett 24 kötetnyi írása maradt az utókorra.

272 oldal, 560 Ft.

 

Bogyai Tamás: Stephanus Rex

Első szent királyunk alakját és heroikus államalapító küzdelmeit mutatja be a mély tudományossággal és őszinte hittel megírt mű.

132 oldal, 200 Ft.

 

Henri Daniel Rops: Jézus és kora, voll. I–II.

A szerző a Francia Akadémia tagja, mennyiségben és minőségben rendkívüli életművet hagyott hátra. E roppant jelentőségű műben rögzíti le a maga egyértelmű válaszát a történelem központi kérdésére: ki is volt Jézus? Keményen megharcolt érte. Maga is konvertita, történelmi tanulmányai győzték meg az evangélium hitelességéről. A „logika kényszerénél fogva” kénytelen volt elfogadni ő is a katolikus igazságot. Soha a Jézus-témához nem nyúlt senki ilyen lenyűgöző tárgyi tudással, a jelenségeket és folyamatokat „együtt-látni” képes enciklopédikus ismerettel, beleérző képességgel, tárgyilagossággal és nyelvi leleménnyel. (2. kiadás)

306 oldal, 660 Ft.

 

Henri Daniel-Rops: Az apostolok és vértanúk egyháza, voll. I–II.

A Jézus és kora című mű folytatása az induló egyház életével ismertet meg, mely egyben az egyház hőskora is, amikor „a keresztények vére volt a kereszténység magja”, a diadalmas térhódítás időszaka a Római Birodalom egész területén. (2. kiadás)

670 oldal, 660 Ft.

 

Hubert Jedin: A zsinatok története

A szerző a zsinatok érdekes és izgalmas történetén keresztül mutatja be azt az utat, amelyet a 2000 éves egyház megtett, míg kifejlesztette mai szervezetét, pontosan meghatározta tanítását és létrehozta intézményeit.

220 oldal, 1950 Ft.

 

Marie-Albane Lenarduzzi: Szent Hedvig magyarországi Anjou hercegnő, Lengyelország királynője

Nagy Lajos királyunk lánya 1374-ben született, huszonöt éve alatt kalandregénybe illően sok eseményt élt át. 1997-ben boldoggá avatta II. János Pál pápa.

139 oldal, 900 Ft.

 

Mészáros István: Boldogasszony Éve 1947/48

A Mindszenty bíboros által meghirdetett Boldogasszony Évének az egész nemzetet megmozgató eseményeit mutatja be a szerző a történetíró hitelességével és a mélyen hívő ember lelkesedésével.

280 oldal, 360 Ft.

 

Mészáros István: Mindszenty-mozaik. Írások a bíborosról

Az ismert művelődéstörténész írásai a XX. század második felének meghatározó magyar főpapjáról.

248 oldal, 1300 Ft.

 

Mona Ilona – Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága

A II. világháború üldözötteinek életéért egy szerzetesnő titkos fogadalmában önmagát ajánlja fel Istennek. Fogadalma meghallgatásra talál. A korábban hatékony újságírói és szociális munkát végző szerzetes önként követi védenceit a Duna-parti mészárlásig.

194 oldal, 650 Ft.

 

Paul Türks: Néri Szent Fülöp

Ez a könyv az egyháztörténet egyik legtalányosabb egyéniségéről szól, egy meglett férfikorban felszentelt római papról, aki szociális és lelkipásztori szolgálatát olyan vidám életformával elegyítette, amivel kiérdemelte kortársaitól az „Isten bohóca” gúnynevet. Amellett misztikus költő volt, vezeklő, imádkozó, embertársait szolgáló szent. Az Oratórium papi közösség megalapítója – aki méltatlanságára hivatkozva két pápának is visszaküldte a bíborosi kalapot.

190 oldal, 500 Ft.

 

Régine Pernoud: Jeanne d’Arc. Ön- és tanúvallomások

Korunk legnevesebb Szent Johanna kutatójának könyve történelmi hűséggel és egy kitűnő elbeszélő színes stílusában mutatja be az angolok ellen hadjáratot vezető misztikus parasztlány rendkívüli életét és vértanúságát. Szent Johanna élete az európai történelem egyik legnagyobb „sztorija”.

300 oldal, 500 Ft.

 

Tito Sante Centi: Girolamo Savanarola, aki felforgatta Firenzét

A tüzes lelkű domonkos prédikátor történelmi alaposságú, ugyanakkor meggyőző és szenvedélyes életrajza. Eretnek vagy próféta? Felforgató vagy szent-e VI. Sándor (Borgia) pápa ellenfele?

159 oldal, 1850 Ft.

 

Török József: A pápák és Európa

A budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémia történész professzora „Keresztény Európa” címmel sorozatot indított annak bemutatása céljából, hogy az Egyház a Római Birodalom összeomlása óta mind a mai napig az európai egység előmozdítója és motorja, a közös hitet jelölve meg az etnikailag és nyelvileg tarka földrész integrálódásának alapjául. A sorozat első darabja, a Pápák és Európa, főleg XII. Piusz és II. János Pál pápa idevágó megnyilatkozásait ismerteti.

32 oldal, 100 Ft.

 

Török József: Mindszenty bíboros élete

A „Századunk magyar Főpapjai” sorozat e darabja a vértanú bíboros életét foglalja össze, rövid terjedelemben is egészet nyújtva egy nagy papi egyéniség apostoli munkájáról és önként vállalt mártírsorsáról.

24 oldal, 100 Ft.

 

Török József – Legeza László: A magyar egyház évezrede

A magyarországi kereszténység történetének összefoglalása magyar angol és német nyelven, 223 szép fényképpel, dekoratív történelmi album.

276 oldal, 5950 Ft.

 

Vajda Julianna: Boldog IV.Károly

Magyarország utolsó királyának életrajza képekkel.

32 oldal, 550 Ft.

 

Viz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása

Az immár tíz kiadást megért könyv tárgya egy világhírű és a maga nemében egyedülálló relikvia: az a temetési kendő, amelyben ézust kereszthalála után eltemették és amelyből harmadnapon feltámadott. Magán viseli a Megváltó szenvedéseinek, halálának és – minden valószínűség szerint – az életbe való visszatérésének összetéveszthetetlen nyomait. A könyv tudományos érvekkel bizonyítja, hogy a relikvia a körülötte folyó élénk vita ellenére is – hiteles, sőt több vonatkozásban is kiegészíti az evangéliumból merített ismereteinket. Bepillantást nyújt a „lepeltudomány” egyes kutatási területein folyó tevékenységbe az orvostudománytól kezdve, a kriminológián, régészeten, növénytanon keresztül az ikonográfiáig. Ez utóbbinak sajátos magyar vonatkozása is van: a 12-13. század fordulója körül keletkezett budapesti Pray-kódex színes tollrajzai is bizonyítják, hogy a lepel létezett már a sok botrányt kavart radiokarbon kormeghatározással „megállapított” legkorábbi 1260. évi keletkezés előtt is…

275 oldal, 890 Ft.

 

Útikönyv

Szamosi József

Máriacelli emlékkönyv

Az ősi osztrák zarándokhelyet a magyarok is magukénak érzik. Történelmi emlékhely is számunkra. Látnivalóiban segít eligazodni gazdag lelki és történelmi leckékkel ez a színes füzet.

55 oldal, 550 Ft.

Regény

Anna Von Krane

Mária Magdolna

Az evangéliumból ismert bűnös nő regényes és kalandos életútja a hatalom és gazdagság csábításától a szegénységet és tiszta életet hirdető Jézushoz.

244 oldal, 570 Ft.

 

Kurt Benesch

A sivatag szentje. Charles de Foucauld élete

Ez a lebilincselő könyv elbeszéli, hogyan lett a könnyelmű életet élő egykori francia lovastisztből Foucauld atya, a sivatagi beduinok hittérítője és vértanúja. A legendás hírű pap, katonai és tudományos pályafutás után tért meg, és vállalta a sivatag elhagyatott lakóinak szolgálatát

375 oldal, 500 Ft.

 

Louis de Wohl

A hősök hőse. Don Juan D’Austria, a kereszténység pajzsa

A címszereplő a XVI. századi törökellenes háború hőse, a lepantói csata 24 éves kapitánya. Az olvasó a főhős kalandjain keresztül a kor viszonyaival is megismerkedik.

335 oldal, 1550 Ft.

 

Louis de Wohl

Isten kalandora. Xavéri Szent Ferenc

A párizsi egyetem kiváló képességű hallgatója, a nagyszerű szónok, bravúros lovag, gáláns társaságbeli ifjú életét megváltoztatja egy találkozás Loyolai Ignáccal, aki szintén Párizsban tanul. Ferenc lesz az, aki Kína és Japán felé viszi a kereszténység jó hírét.

300 oldal, 1420 Ft.

 

Louis de Wohl

Julianus, a hitehagyott császár

Vajon megállíthatja-e a „hitehagyott” császár a Római Birodalom hanyatlását. A regényt olvasva odaszegődhetünk egy fiatal szerzetes mellé, akiből végül a krisztustagadó császár válik.

378 oldal, 1750 Ft.

 

Nicolas Wiseman

Fabiola

Ez a keresztény ókorban játszódó remény megszületése óta több nemzedéknek hirdeti a keresztények hősiességét a pogány római birodalomban elszenvedett üldözések idején.

400 oldal, 890 Ft.

Ifjúsági irodalom

Fábián Gyula

Sajkások hadnagya

A XVIII. század magyar vitézeinek világába kalauzol ez a lebilincselő ifjúsági regény.

196 oldal, 790 Ft.

 

Jenny Robertson

A megbélyegzett

Az ókori Britanniában elfogják Alént, az egyik törzs ifjú hercegét, aki Rómában a rabszolgák élete mellett megismerkedett a kereszténységgel is.

213 oldal, 990 Ft.

 

Wilhelm Hünermann

A vérpad árnyékában

A fordulatos meseszövése miatt kalandregénynek is beillő ifjúsági regény hitelesen mutatja be a francia forradalom alatti kegyetlen egyházüldözést és azokat a hősöket – a jelen esetben egy fiatal papot és kamaszkorú barátait -, akik szembefordultak az önkénnyel és az üldözések alatt is teljesítették papi és keresztényi kötelességüket.

224 oldal, 650 Ft.

 

Török József

Adoremus

Középiskolások számára foglalta össze a liturgiatörténész a katolikus liturgia tudnivalóit. Tankönyvként használják a kántorképzők és több egyházi iskola.

216 oldal, 880 Ft.

 

Russel Janney

A harangok csodája

Ez a regény egy tökéletes amerikai bestseller, e szó legnemesebb értelmében. Története ízig-vérig huszadik századi cselekményre épül, amely azonban szerepet juttat a mélyen keresztény emberi értékeknek és a kegyelem természetfeletti működésének is. A színészi ambíciókat tápláló vidéki leány ki akar törni a bányászfalu gyilkos szorításából. Állhatatossága és a szerencsés véletlen meghozza számára a sikert, de a küzdelem – amelyben mindig megőrizte vallásos hitét és emberi tisztességét felemészti egészségét

540 oldal, 430 Ft.

 

Imakönyvek

Bánk József

Szentségimádás

Bőséges énekanyaggal és a litániák szövegeivel összeállított imakönyv

382 oldal, 1500 Ft.

 

Bolberitz Pál

Minek gyónjak

A neves teológus a gyónásról tanít és választ ad gyakori kérdésekre (miért a papnak, mindig ugyanazt, stb. gyónok).

31 oldal, 180 Ft.

 

Csanád Béla

Jézussal együtt

Sok kiadást megért gyermekimakönyv énekekkel és a liturgiában való részvételhez szükséges ismeretekkel.

432 oldal, díszkötés 1300

kötött 850 Ft.

 

Csépány-Keszthelyi-Szabó

Párbeszéd Istennel

Sok kiadást megért imakönyv a felnőttek részére, énekekkel és a liturgia ismertetésével

638 oldal, 1500 Ft.

 

  1. M. Oury

Szüntelenül imádkozzatok

A bencés szerző régi korok mélységes és áhítatot tükröző imádságait emelte ki a felelés homályából.

172 oldal, 200 Ft.

 

Gyűrű Géza

Istennek halunk meg

A temetési szentbeszédeket tartalmazó könyv segítséget kíván nyújtani a papság gyakorló lelkipásztori munkájához.

388 oldal, 300 Ft.

 

Klempa Sándor

Lourdesi kilenced

A lourdesi Szűzanya és Szent Bernadette tiszteletének imádságait tartalmazza

76 oldal, 190 Ft.

 

Merton-Takács

Keresztút

Egy hiteles konvertita író – Thomas Merton – és egy kitűnő festő – Takács István – műveinek egyesítéséből keletkezett a képes, imádságos kiadvány.

36 oldal, 260 Ft.

 

  1. Lucián

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kis zsolozsmája

A nap minden imaórájára találunk benne magyar nyelvű zsolozsmát.

31 oldal, 150 Ft.

Gyermekeknek

Bali Ildefonsa – Kákonyi Constantina

Kis Boldogasszony képeskönyve

Magyar népénekek és bájos rajzok összeállítása gyermekek részére Szűz Máriáról.

oldal, 560 Ft.

 

Pierre Tégui

Kicsinyek szentmiséje

Sok képpel és csak a legszükségesebb magyarázó szöveggel vezeti be ez a könyv az könyv az iskolás kor előtti gyermekeket a liturgia világába.

64 oldal, 600 Ft.

 

Zaymus Gyula

Aranyhajú kisfiú

Karácsony csodája: az árvaházi gyermekek felé a kis Jézus megmelegíti egy öreg fösvény szívét. Megható mese rajzokkal.

32 oldal, 490 Ft.

 

György Attila

A kővé vált kenyér

A neves egyházi szerző új könyvében nyolcvanhét kis történet formájában „mesél” a keresztény tanítás sarkalatos kérdéseiről. Vallja, hogy a valóságot jobban meg lehet ragadni hasonlatokkal és történetekkel, mint elvont fogalmakkal. A vidámsággal, humorral fűszerezett mindennapi történetek nemcsak az ismereteket gyarapítják, hanem nevelői feladatokat is teljesítenek. A képekkel dúsan illusztrált könyvet hittanosok és a hitoktatók is haszonnal forgathatják.

216 oldal, 450 Ft.

 

György Attila

Örömhír a gyermekeknek B évre

Az Egyházi év ünnepeinek jelentőségét bemutató történetek, elbeszélések és olvasmányok az ifjúság nemes szórakoztatására készült válogatásban. B év

328 oldal, 260 Ft.

György Attila

Örömhír a gyermekeknek C évre

Az Egyházi év ünnepeinek jelentőségét bemutató történetek, elbeszélések és olvasmányok az ifjúság nemes szórakoztatására készült válogatásban. C év

328 oldal, 260 Ft.

 

Maurice Druon

Tistou és a virágok

Tistou mindig elalszik az iskolában, ezért édesapja, a gazdag ágyúkereskedő az élet iskolájába küldi. Mesebeli kalandozás sok tanulsággal.

176 oldal, 580 Ft.

Lelki irodalom

  1. M. Weigl

Mária Rosa Mystica

1947 tavaszán a Brescia környéki kisváros Monti Chiari kórházának szobájában megjelent a Szűzanya Pierina Gilli ápolónőnek. A könyv a jelenés és következményeinek hiteles történetét mondja el. Monti Chiari ma már a egyik leglátogatottabb Mária-kegyhely.

164 oldal, 500 Ft.

Albert J. Hebert

Lázár, kelj fel! Négyszáz halott csodás feltámasztásának története

Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus több embert is feltámasztott. Ezen túl, megígérte tanítványainak és az erős hitűeknek, hogy ők is képesek lesznek csodákat tenni. E könyv azokat az irodalmi forrásokat gyűjti össze, amelyek szerint ez az ígéret meg is valósult.

332 oldal, 700 Ft.

 

György Attila

Vasárnapi elmélkedések C évre

A népszerű egyházi író e három kötetben adja közre az Egyházi Év ünnepeinek és vasárnapjainak evangéliumai alapján írott elmélkedéseit. A képekkel gazdagon illusztrált kötetek feltárják az olvasónak – legyen az prédikációra készülő pap vagy az ünnep mélyebb jelentőségeit megismerni vágyó laikus – az üdvösség történetének tanításait.

300 oldal, 420 Ft.

 

György Attila

Vasárnapi Örömhír A évre

A népszerű egyházi író e három kötetben adja közre az Egyházi Év ünnepeinek és vasárnapjainak evangéliumai alapján írott elmélkedéseit. A képekkel gazdagon illusztrált kötetek feltárják az olvasónak – legyen az prédikációra készülő pap vagy az ünnep mélyebb jelentőségeit megismerni vágyó laikus – az üdvösség történetének tanításait.

300 oldal, 420 Ft.

 

György Attila

Vasárnapi Örömhír B évre

A népszerű egyházi író e három kötetben adja közre az Egyházi Év ünnepeinek és vasárnapjainak evangéliumai alapján írott elmélkedéseit. A képekkel gazdagon illusztrált kötetek feltárják az olvasónak – legyen az prédikációra készülő pap vagy az ünnep mélyebb jelentőségeit megismerni vágyó laikus – az üdvösség történetének tanításait.

300 oldal, 420 Ft.

 

 

Henri Boulad

Minden kegyelem

Minden, ami életünk folyamán velünk megesik, akár örömteli, akár fájdalmas, Isten tudtával, sőt kegyelméből történik. A szerző megtanít bennünket sorsunk e gondolatban fogant „természetfeletti” szemléletére.

224 oldal, 540 Ft.

 

 

Henri Boulad

Sámuel, Sámuel

A híres karitászvezető jezsuita bibliai beszédeiből válogat a kötet.

150 oldal, 790 Ft.

 

Ida Lüthold-Minder

Meggyógyultam Lourdes-ban. Orvosilag és egyházilag elismert csoda

  1. április 30-án Lourdes-ban Leó testvér, egy fiatal bencés szerzetes egy pillanat alatt kigyógyult végső stádiumban lévő sclerosis multiplexéből. A kétségtelen és  nemzetközi orvosi bizottság által is igazolt csoda hiteles történetét beszéli el a könyv, ami tulajdonképpen a csoda révén meggyógyult szerzetes „élménybeszámolója”.

120 oldal, 210 Ft.

 

Ifj.Lele József

Hit és élet. Bálint Sándor emlékezete

A híres néprajztudós és szentéletű ember gondolatainak hatástörténetéhez tartozik ez az elmélkedni való kötet.

106 oldal, 980 Ft.

 

Joseph Ratzinger

A remény forrásai. Gondolatok az üdvtörténet nagy ünnepeiről

Korunk kiemelkedő teológusának rövid elmélkedései az esztendő nagy ünnepeiről. A szerző az egyházi év jeles napjainak történetét és mélyebb jelentőségét egy-egy témába vágó műalkotás alapján mutatja be.

128 oldal, 790 Ft.

 

Kempis Tamás

Krisztus követése

A középkori keresztény lelki irodalom legismertebb darabja. Bölcsessége, mélysége, egyszerű szavakkal kifejezett igazságainak aktualitása semmit sem kopott az évszázadok folyamán. A Biblia után a legismertebb és legtöbbször kiadott könyvek közé tartozik. (6. kiadás)

390 oldal, után-nyomás alatt Ft.

 

 

Kovács A. Kalliszt OFM

Páduai Szent Antal

A legkedveltebb szentek egyikének hiteles életrajza feltárja egyszersmind az európai történelem egyik legvéresebb korszakát is. Szent Antal szelídségével és egyéniségének sugárzó erejével mégis máig ható befolyást gyakorolt a társadalomra.

220 oldal, 560 Ft.

 

Madeleine Delbrêl

Alcide

A XX. századi modern élet különböző megnyilvánulásaihoz fűzi Alcide naplója gondolatait, amelyek a földről kiindulva az ég felé törnek és Istent keresik. Elmélkedései a komoly gondolatok mellett a humor eszközeit is igénybe veszik, hogy olvasóit Istenhez vonzza.

104 oldal, 150 Ft.

 

Maria Winowska

Pio atya igazi arca

A szerzőnek sikerült beillesztenie Pio atyát saját környezetébe olyan tömeg közepén, amely túl gyakran várakozik csodára, majd elkalauzolja az olvasót a természetfeletti határmezsgyéjére, részt vesz a szent életében, és ismerteti a fontos eseményeit is.

250 oldal, 1500 Ft.

 

  1. Wilhelm Hausen S.J.

A papi életszentség

A szerző jezsuita, aki először 1764-ben adta ki művét. Magyarul először 1883-ban jelent meg, igazi sikerkönyv volt a maga korában. Tulajdonképpen egy lelkigyakorlatos könyv ez, amely 3 napra elosztott elmélkedésekben vezeti végig az olvasót Péter apostol tagadásán, bűnbánatán és megtérésén. Átdolgozott, modern kiadás.

96 oldal, 1000 Ft.

 

Tibola Imre –Unger Ilona

Suttognak a bástyák

Az ifjúsági előadásra szánt színpadi játék a szentéletű orvos – Batthyányi Strattman László herceg – életét mutatja be.

56 oldal, 100 Ft.

 

Török József

A Szentatya és a fiatalok

A pápa apostoli látogatásai során gyakran szól megkülönböztetett figyelemmel olyan hívő csoportokhoz is, akiknek sajátos élethelyzetükben különösen szükségük van iránymutatásra, bátorításra és vigasztalásra. A szerző ezeket a – fiatalokhoz és szenvedőkhöz intézett – megnyilatkozásokat gyűjtötte csokorba.

30 oldal, 100 Ft.

 

Viz László

Szent Januáriusz vércsodája

A Krisztus után 305-ben vértanúhalált halt püspök porrá száradt vére évente háromszor folyékonnyá válik az összegyűlt hívők előtt. E csodáról, hitelességének vizsgálatáról és a szent életéről szól a könyv.

168 oldal, 450 Ft.

 

Weibl Lipót

Ragyogtok, mint csillagok

Az év minden napjára egy-egy oldalon egy-egy szentet vagy példa értékű történelmi alakot állít elénk a szerző.

399 oldal, 2850 Ft.

 

Andrási Zoltán

Szemelvények Teréz anya legszebb gondolataiból

Kalkutta apostola, a béke Nobel-díjas Teréz anya ma is aktuális gondolatai mindennapjainkra.

103 oldal, 550 Ft.

 

Bruno Sammaciccia

A lancianói Oltáriszentség-csoda

Lancianóban a VIII. században a szentmise során – tudományos vizsgálatokkal is igazoltan – valóságos testté változott át az ostya és valóságos vérré a bor. Ez a kiadvány a katolikus hit egyik legmisztikusabb tanításáról, Jézusnak az Oltáriszentségben való jelenlétéről, illetve e tanítás igazságának csoda általi igazolásáról szól.

198 oldal, 360 Ft.

Francois Mauriac

Nagycsütörtök

A Nobel-díjas francia katolikus író ebben a könyvében – a nagyheti liturgiát követve – elmélkedik a szenvedéstörténet eseményeiről. Mauriac tehetsége és mély hite igazi remekművé emeli ezt a kis könyvet. (Ecclesia – Kairosz közös kiadás)

120 oldal, 900 Ft.

 

Görbe József

Az Eukarisztia

Az Eucharisztiában egészen különlegesen valósul meg Jézusnak a világon való jelenléte. A közöttünk élő Isten gondolatára s e gondolatokból fakadó következtetésre építi fel a szerző ezt a könyvét, mely tulajdonképpen egy globális – dogmatikát, erkölcstant és filozófiát is felölelő – teológia rövid összegzése.

171 oldal, 580 Ft.

Riport

Mary Hall

Dom Hélder Camara

A szegények iránti elkötelezettségéről híres brazil érsek életét és munkásságát mutatja be a könyv

96 oldal, 100 Ft.

 

Paul Dreyfus

Emmanuelle nővér. A nyomortanyák apostola

A kortárs szerzetesnő – egy gazdag család Istenre találó leánya – a nyomorgók és megvetettek életében osztozva szolgálja Krisztust és embertársait Kairó egyik nyomortelepén.

240 oldal, 270 Ft.

Teológia

Jáki Szaniszló

A papi cölibátus teológiája

A fizikus-teológus szerző könyvében szembeállítja az új teológia nagy alakjainak (pl. Newman)  a papi nőtlenségről vallott nézeteit a legújabb retorikával.

256 oldal, 1400 Ft.

 

Jáki Szaniszló

A szűzi szülés és a tudomány születése

A szerző oxfordi előadásait ismertető füzet egy tudomány-történeti áttekintést, valamint egy Mária örökös szüzességét tárgyaló eszmefuttatást tartalmaz.

36 oldal, 240 Ft.

 

Jáki Szaniszló

Az ország kulcsai

A „mennyek országának kulcsai” az Újszövetség egyik legfontosabb, ugyanakkor leginkább félreértett kifejezése, mellyel Jézus Pétert és az ő utódait megerősítette hivatalában. E szentírási idézetet magyarázza az író, az olvasó elé tárva az Egyház nagy gondolkodóinak véleményét is.

206 oldal, 200 Ft.

 

Jáki Szaniszló

Erre a sziklára

„Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem Egyházamat!” Jézusnak erről a történelmet formáló kijelentéséről szól ez a könyv. A szerző az idézett mondat egyháztörténeti és teológiai távlatait, Jézus kijelentése keletkezésének körülményeit mutatja be.

156 oldal, 200 Ft.

 

Jáki Szaniszló

Isten és a kozmológusok

A szerző irodalmi munkássága több témakört ölel fel, fő területe a tudománytörténet művelése, természetesen katolikus alapállásból. Birtokosa a templeton-díjnak, tiszteletbeli tagja a Pápai Tudományos Akadémiának. Ebben a könyvében a szerző azt bizonyítja be, hogy a világegyetemre vonatkozó tudásunk a legújabb csillagászati kutatások tükrében is teljes harmóniában áll a teremtés zsidó-keresztény hitével. A teremtés ténye az a szilárd pont, amelyből a helyen kozmológiának ki kell indulnia, mert csak így kaphat hiteles magyarázatot a kozmosz jelenségeire.

290 oldal, 350 Ft.

 

Jáki Szaniszló

Isten és a nap Fatimában

Az 1913. október 13-án történt „napcsodát” vizsgálja a teológus-fizikus író, aki a légköri jelenséget és a hitet hozza összhangban, tudományos igényességgel.

346 oldal, 1950 Ft.

 

Joseph Ratzinger –Christoph Schönborn

Bevezetés a Katolikus Egyház katekizmusába

A világszerte ismert teológus és Bécs érseke a katekizmusról, elkészülésének körülményeiről és tanításának értelmezéséről írnak ebben a könyvben.

120 oldal, 400 Ft.

 

Uwe Michael Lang

Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány

A liturgia végzésének meg van a maga sajátos iránya, a néppel szemben, vagy velük egy irányban. A tegnap kizárólagos teológiai divatja és közhelyei után érdekes történeti adalékokat találunk az egy irányba fordulás teológiájáról.

140 oldal, 1500 Ft.

 

 

Versek

Megyeri Ábel

A líra lángja

A költő (=Kassai Lajos) válogatott versei.

106 oldal, 350 Ft.

 

Megyeri Ábel

Angyalok nyelvén

106 oldal, 300 Ft.

 

Megyeri Ábel

Az ihlet parazsán

A költő (=Kassai Lajos) válogatott és új versei.

145 oldal, 420 Ft.

 

Megyeri Ábel

Innen az óceánon

A költő (=Kassai Lajos) válogatott versei.

167 oldal, 360 Ft.

 

Megyeri Ábel

Szonettek és szentenciák

106 oldal, 350 Ft.

 

Megyeri Ábel

Virrasztani

106 oldal, 350 Ft.

 

Sík Sándor

A kettős végtelen (válogatott versek)

Az irodalomtudós, esztéta, papköltő (1889-1963) versei Rónay György válogatásában.

100 oldal, 650 Ft.